Donate
Classical Syriacdown
Matthewdown
1down

Matthew | Chapter: 1

ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܕ̊ܺܝܠܺܝܕ̥ܽܘܬ̥ܶܗ ܕ̊ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒ̊ܪܶܗ ܕ̊ܕ̥ܰܘܺܝܕ̥ ܒ̊ܪܶܗ ܕ̊ܰܐܒ̥ܪܳܗܳܡ.
1
ܐܰܒ̥ܪܳܗܳܡ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܺܐܝܣܚܳܩ. ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܝܰܥܩܽܘܒ̥. ܝܰܥܩܽܘܒ̥ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܺܝܗܽܘܕ̥ܳܐ ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ.
2
ܝܺܗܽܘܕ̥ܳܐ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܦ̥ܰܪܨ ܘܰܠܙܰܪܚ ܡܶܢ ܬ̊ܳܡܳܪ. ܦ̊ܰܪܨ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܚܶܨܪܽܘܢ. ܚܶܨܪܽܘܢ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܳܐܪܳܡ.
3
ܐܳܪܳܡ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܥܰܡܺܝܢܳܕ̥ܳܒ̥܆ ܥܰܡܺܝܢܳܕ̥ܳܒ̥ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܢܰܚܫܽܘܢ܆ ܢܰܚܫܽܘܢ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܣܰܠܡܽܘܢ.
4
ܘܣܰܠܡܽܘܢ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܒ̥ܳܥܳܙ ܡܶܢ ܪܳܚܳܒ̥. ܒ̊ܳܥܳܙ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܥܽܘܒ̥ܺܝܕ̥ ܡܶܢ ܪܥܽܘܬ̥. ܥܽܘܒ̥ܺܝܕ̥ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܺܐܝܫܰܝ.
5
ܐܺܝܫܰܝ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܕ̥ܰܘܺܝܕ̥ ܡܰܠܟ̊ܳܐ. ܕ̊ܰܘܺܝܕ̥ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬ̊ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܽܐܘܪܺܝܳܐ.
6
ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܰܪܚܶܒ̥ܥܰܡ. ܪܚܶܒ̥ܥܰܡ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܰܐܒ̥ܺܝܳܐ. ܐܰܒ̥ܺܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܳܐܣܳܐ.
7
ܐܳܣܳܐ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܝܳܗܽܘܫܳܦ̥ܳܛ. ܝܳܗܽܘܫܳܦ̥ܳܛ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܝܽܘܪܳܡ. ܝܽܘܪܳܡ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܥܽܘܙܺܝܳܐ.
8
ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܝܽܘܬ̥ܳܡ. ܝܽܘܬ̥ܳܡ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܳܐܚܳܙ. ܐܳܚܳܙ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ.
9
ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܰܡܢܰܫܶܐ. ܡܢܰܫܶܐ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܰܐܡܽܘܢ. ܐܰܡܽܘܢ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܝܽܘܫܺܝܳܐ.
10
ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܝܽܘܟ̥ܰܢܝܳܐ ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒ̊ܓ̥ܳܠܽܘܬ̥ܳܐ ܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܶܝܠ܀
11
ܡܶܢ ܒ̊ܳܬ̥ܰܪ ܓ̊ܳܠܽܘܬ̥ܳܐ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܶܝܠ܆ ܝܽܘܟ̥ܰܢܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܫܶܠܰܬ̥ܺܐܶܝܠ. ܫܶܠܰܬ̥ܺܐܶܝܠ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܙܽܘܪܒ̊ܳܒ̥ܶܠ.
12
ܙܽܘܪܒ̊ܳܒ̥ܶܠ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܰܐܒ̥ܺܝܽܘܕ̥. ܐܰܒ̥ܺܝܽܘܕ̥ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܶܐܠܝܳܩܺܝܡ. ܐܶܠܝܳܩܺܝܡ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܥܳܙܽܘܪ.
13
ܥܳܙܽܘܪ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܙܳܕ̥ܽܘܩ. ܙܳܕ̥ܽܘܩ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܰܐܟ̥ܺܝܢ. ܐܰܟ̥ܺܝܢ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܶܐܠܺܝܽܘܕ̥.
14
ܐܶܠܺܝܽܘܕ̥ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܡܳܬ̥ܳܢ. ܡܳܬ̥ܳܢ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܝܰܥܩܽܘܒ̥.
15
ܝܰܥܩܽܘܒ̥ ܐܰܘܠܶܕ̥ ܠܝܰܘܣܶܦ̥ ܓ̊ܰܒ̥ܪܳܗ̇ ܕ̊ܡܰܪܝܰܡ܆ ܕ̊ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬ̥ܺܝܠܶܕ̥ ܝܶܫܽܘܥ ܕ̊ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܀
16
ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܫܰܪ̈ܒ̊ܳܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒ̥ܪܳܗܳܡ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܕ̥ܰܘܺܝܕ̥܆ ܫܰܪ̈ܒ̊ܳܬ̥ܳܐ ܐܰܪܒ̊ܰܥܶܣܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܕ̊ܰܘܺܝܕ̥ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܓ̥ܳܠܽܘܬ̥ܳܐ ܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܶܝܠ܆ ܫܰܪ̈ܒ̊ܳܬ̥ܳܐ ܐܰܪܒ̊ܰܥܶܣܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܓ̊ܳܠܽܘܬ̥ܳܐ ܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܶܝܠ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܫܰܪ̈ܒ̊ܳܬ̥ܳܐ ܐܰܪܒ̊ܰܥܶܣܪ̈ܶ
17
ܝܰܠܕ̊ܶܗ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܗܘܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܟ̥ܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ̥: ܥܰܕ̥ܠܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܘܬ̊ܦ̥ܽܘܢ܆ ܐܶܫܬ̊ܰܟ̥ܚܰܬ̥ ܒ̊ܰܛܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ̊ܩܽܘܕ̥ܫܳܐ.
18
ܝܰܘܣܶܦ̥ ܕ̊ܶܝܢ ܒ̊ܰܥܠܳܗ̇ ܟ̊ܺܐܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܨܒ̥ܳܐ ܕ̊ܰܢܦ̥ܰܪܣܶܝܗ̇܆ ܘܶܐܬ̥ܪܰܥܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕ̊ܡܰܛܫܝܳܐܺܝܬ̥ ܢܶܫܪܶܝܗ̇.
19
ܟ̊ܰܕ̥ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܐܶܬ̥ܪܰܥܺܝ. ܐܶܬ̥ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܐ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܒ̊ܚܶܠܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ”ܝܰܘܣܶܦ̥ ܒ̊ܪܶܗ ܕ̊ܕ̥ܰܘܺܝܕ̥܆ ܠܳܐ ܬ̊ܶܕ̥ܚܰܠ ܠܡܶܣܰܒ̥ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܰܢ̱ܬ̊ܬ̥ܳܟ̥. ܗܰܘ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܶܐܬ̥ܺܝܠܶܕ̥ ܒ̊ܳܗ̇܆ ܡܶܢ ܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ ܕ̊ܩܽܘܕ̥ܫܳܐ.
20
ܬ̊ܺܐܠܰܕ̥ ܕ̊ܶܝܢ ܒ̊ܪܳܐ܆ ܘܬ̥ܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܗܽܘ ܓ̊ܶܝܪ ܢܰܚܶܝܘܗ̱ܝ ܠܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.
21
ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̊ܶܝܢ ܟ̊ܽܠܳܗ̇ ܕ̊ܰܗܘܳܬ̥܆ ܕ̊ܢܶܬ̥ܡܰܠܶܐ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܶܐܬ̥ܶܐܡܰܪ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒ̊ܝܰܕ̥ ܢܒ̥ܺܝܳܐ܇
22
ܕ̊ܗܳܐ ܒ̊ܬ̥ܽܘܠܬ̊ܳܐ ܬ̊ܶܒ̥ܛܰܢ ܘܬ̥ܺܐܠܰܕ̥ ܒ̊ܪܳܐ܇ ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܫܡܶܗ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܶܠ“ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܪܓ̊ܰܡ ܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܰܢ.
23
̊ܰܕ̥ ܩܳܡ ܕ̊ܶܝܢ ܝܰܘܣܶܦ̥ ܡܶܢ ܫܶܢܬ̥ܶܗ܆ ܥܒ̥ܰܕ̥ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̊ܰܦ̥ܩܰܕ̥ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ. ܘܕ̥ܰܒ̥ܪܳܗ̇ ܠܰܐܢ̱ܬ̊ܬ̥ܶܗ.
24
ܘܠܳܐ ܚܰܟ̥ܡܳܗ̇܆ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕ̊ܺܝܠܶܕ̥ܬ̊ܶܗ ܠܰܒ̥ܪܳܗ̇ ܒ̊ܽܘܟ̥ܪܳܐ܇ ܘܰܩܪܳܬ̥ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ܀
25

Classical Syriac, Suryoyo, and Assyrian Bible are from Aramaic Bible Translation, Inc. Dutch Bible SV, English KJV, French LS1910, Swedish 1917, German Luther 1912, Arabic Van Dyck, Spanish Reina Valera 1909, Modern Hebrew Bible.

Explore the Syriac Bible online with Syriac.IO. Choose from various translations, including Suryoyo, Classical Syriac, and Assyrian. Customize your reading experience by selecting the font style, toggling parallel translations, and transliterating the text. Easily navigate between chapters and books, and find the perfect verse for your search. Discover the richness of the Syriac Bible and immerse yourself in God's Word today.